หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
นางสาวประณีต เลิศสงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชนกัน
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เด่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริการชุมชนแบบยุติธรรม
เป็นผู้นำด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่ประชาชน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ตำบลเขาชนกัน เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว ต่อมาได้ยกให้กิ่งอำเภอแม่วงก์เป็นผู้ดูแล และในปัจจุบันกิ่งอำเภอแม่วงก์ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอแม่วงก์ โดยให้ตำบลเขาชนกันอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอำเภอแม่วงก์ ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้จัดตั้งขึ้น และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเขาชนกัน มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เมื่อปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันพื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน อพยพมาจาก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 10% อีก 90 % ส่วนใหญ่อพยพมาจากอีสาน เช่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ฯลฯ ภาษาที่ใช้คือ ภาษาไทยโคราช ประเพณีดั้งเดิม ตักบาตรเทโว ทำบุญกลางบ้านและแห่บั้งไฟ การตั้งถิ่นฐานของชาวบ้าน ราษฎรส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในตำบลเขาชนกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เรื่อยมา กระจัดกระจายเป็นกลุ่มบ้านขึ้นอยู่กับตำบลวังซ่านและแม่เล่ย์ ลักษณะพื้นที่ และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เดิมนั้นตำบลเขาชนกันเป็นป่าสงวน ที่มีทั้งป่าไม้ , สัตว์ป่า และของป่ามากมาย การอพยพเข้ามาใหม่ ๆ นั้น การทำมาหากินง่ายเช่นการล่าสัตว์ เก็บของป่ามาขาย จึง กลับไปชักชวนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม จนกระทั่งแบ่งแยกเป็นหมู่บ้านขยายพื้นที่จนเป็นตำบล เมื่อมีประชากรมากขึ้น ก็มีการแผ้วถางป่าเพื่อนำพื้นที่มาประกอบอาชีพ เช่น การปลูกข้าว ปลูก พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ จนพื้นที่ป่าหมดไปเหลือไว้เพียงพื้นที่ทำกิน ของประชาชนตำบลเขาชนกันดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ ในตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นอำเภอที่ 13 ของจังหวัดนครสวรรค์ และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์ และอยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 75 กิโลเมตร ระยะทางจากตำบลเขาชนกัน ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 317 กิโลเมตร ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ถึงจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 96 กิโลเมตร และระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ถึงจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 75 กิโลเมตร ซึ่งสองจังหวัดเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับตำบลเขาชนกัน
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน   จำนวประชากร (คน) จำนวน
  ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1. บ้านวังน้ำขาว 475 493 968 230
2. บ้านบุ่งผักกาด 213 211 424 103
3. บ้านคลองสายทอง 488 493 981 194
4. บ้านใหม่พัฒนา 544 543 1087 227
5. บ้านเนินใหม่ 267 334 601 128
6. บ้านตลุกข่อยน้ำ 521 531 1052 202
7. บ้านวังชุมพร 452 336 788 154
8. บ้านดงยาง 389 451 840 177
9 บ้านหนองไผ่ 530 575 1105 208
10. บ้านด่านพัฒนา 325 321 646 100
11. บ้านทุ่งรวงทอง 359