หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - หน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกข้อมุลหน่วยงาน หัวข้อโครงสร้างองค์กร
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกบุคลากร หัวข้อผู้บริหาร
    - เลือกบุคลากร หัวข้อหัวหน้าส่วนราชการ
    - เลือกบุคลากร หัวข้อสมาชิกสภา
  o3. อำนาจหน้าที่
    - หน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกข้อมูลหน่วยงาน เลือกอำนาจหน้าที่
    - กดเลือกหัวข้ออำนาจหน้าที่
    - เปิดไฟล์ PDF เปิดดูเอกสาร
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - หน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - หน้าแผน เลือกหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )
    - รายละเอียดแผน จะอยู่หน้า 39 เป็นต้นไป
    - ประกาศใช้แผน 61-65
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - หน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เข้าเมนูหน่วยงาน เลือกหัวข้อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - หน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูข้อมูลหน่วยงาน เลือก ติดต่อ
    - การติดต่อ อบต.เขาชนกัน
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - หน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูระเบียบ เลือกหัวข้อ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ
    - หน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
    - ข่าวกิจกรรม
    - ข่าวการสรรหาบุคคล
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูบริการประชาชน เลือกหัวข้อกระดานสนทนา
    - เมนูข่าว กิจกรรม การเข้าร่วมประชุมประชาคม จัดทำแผนปี 2565
    - การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนู เฟชบุ๊ค มุมบนด้านขวา
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6