หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู บุคลากร หัวข้อผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อเกี่ยวกับ อบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู แผน หัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู ข้อมูลหน่วยงาน  หัวข้อติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู ระเบียบ หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://drive.google.com/file/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู บริการประชาชน หัวข้อกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.facebook.com/Khaoc... -เครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน แสดงในเมนูหน้าหลักบนเว็บไซต์ มุมขวาด้านบน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู การบริหารบุคคล หัวข้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5