หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูบริการประชาชน เลือกศูนย์การร้องเรียน ร้องทุกข์
    - เลือกคำแนะนำ การร้องเรียนร้องทุกข์
    - ร้องเรียนออนไลน์ เลือกบริการประชาชน หัวข้อ ร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - ร้องเรียนออนไลน์ เลือกบริการประชาชน หัวข้อ ร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้อสถิติ
    - สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
    - บันทึกและรายงานสถิติ ปี 2565
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูบริการประชาชน เลือกหัวข้อกระดานสนทนา
    - เลือกเมนูข่าว กิจกรรม การเข้าร่วมประชุมประชาคม จัดทำแผนปี 2565
    - การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไฟล์แนบ
    - กระดานสนทนา
    - การเข้าร่วมประชุมประชาคม จัดทำแผนปี 2565
    - การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
    - โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
    - การดำเนินเงินศูนย์พักคอยระดับตำบล ร่วมกับ รพ.สต.ในเขตตำบลเขาชนกัน
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไฟล์แนบ
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไฟล์แนบ
    - การเข้าร่วมประชุประจำเดือนของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง
    - การเข้าร่วมกิจกรรมให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมทั้งตรวจ ติดตาม การทำงานของเจ้าหน้าที่ ปี2565
    - การเข้าร่วมจัดทำประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2565
    - ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกสำรวจรายชื่อกลุ่มผู้เปราะบาง รายชื่อตกเกณฑ์ จปฐ.
    - การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทุกเช้าวันจันทร์ และการมอบนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
 
   1      2      3     (4)     5      6