หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ไฟล์แนบ
    - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
    - ตารางกำหนดกิจกรรมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 อยู่หน้าที่ 12 เป็นต้นไป
    - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
    - มาตรการจัดการความเสี่ยง แผ่นที่ 23-24
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้อการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตฯ
    - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
    - บันทึกและรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกข่าวสาร หัวข้อกิจกรรม
    กิจกรรม
    - การเข้าร่วมประชุประจำเดือนของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง
    - การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทุกเช้าวันจันทร์ และการมอบนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
    - การเข้าร่วมกิจกรรมให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมทั้งตรวจ ติดตาม การทำงานของเจ้าหน้าที่ ปี2565
    - การเข้าร่วมจัดทำประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2565
    - ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกสำรวจรายชื่อกลุ่มผู้เปราะบาง รายชื่อตกเกณฑ์ จปฐ.
  แผนป้องกันการทุจริต
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกแผน หัวข้อแผนอื่นๆ
    - แผนป้องกันการทุจริต ปี 2565
    - เล่มแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565 ประกาศใช้แผนอยู่หน้า 2 /โครงการต่างๆ อยู่หน้า 12 เป็นต้นไป
  o40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้อการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
    - บันทึกเสนอผู้บริหารและการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ในระบบ e-PlanNACC
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้อการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
    - บันทึกเสนอผู้บริหารและผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ในระบบ e-PlanNACC
 
   1      2      3      4     (5)     6