หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูแผน เลือกหัวข้อแผนอื่นๆ
    - แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
    - ประกาศใช้แผน
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้อ รายงานอื่น
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 (6 เดือนแรก)
    - บันทึกเสนอผู้บริหาร
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้อ รายงานอื่น
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 (6 เดือนหลัง)
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อคู่มือการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกบริการประชาชน หัวข้อคู่มือประชาชน
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้อ สถิติ
    - สถิติการให้บริการ ปี 2565 (6 เดือนแรก)
    - บันทึก และสถิติแต่ละงาน
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - เข้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้อรายงานอื่นๆ
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ โดย อบต.เขาชนกัน
    - การสำรวจความพึงพอใจฯ โดยจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการ (มรภ.นครสวรรค์)
    - สำรวจความพึงพอใจ ผ่านเว็บไซต์ อบต.
  o17 E-Service ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกันเลื่อนมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ อบต.เขาชนกัน
    - คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค
    - คำร้องขอความอนุเคราะห์เก็บขยะ –เก็บกิ่งไม้ ใบไม้
 
   1     (2)     3      4      5      6