หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูแผน หัวข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    - เลือกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนธันวาคม 2564
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนมกราคม 2565
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกรายงาน หัวข้องบแสดงรายรับ-รายจ่าย
    - รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
    - บันทึกรายงานผู้บริหาร ถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
    - เล่มผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกแผน หัวข้อแผนจัดหาพัสดุ
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565
    - รายละเอียด พร้อมประกาศแผนฯ ปี 2565
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูข่าวสาร หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    - เลือกเมนูข่าวสาร หัวข้อประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    - เลือกเลือกเมนูข่าวสาร หัวข้อประกาศในระบบ e-GP
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไฟล์แนบ
    - ประกาศ อบต.เขาชนกัน เรื่องประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564
    - ประกาศ อบต.เขาชนกัน เรื่องประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564
    - ประกาศ อบต.เขาชนกัน เรื่องประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564
    - ประกาศ อบต.เขาชนกัน เรื่องประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2565
    - ประกาศ อบต.เขาชนกัน เรื่องประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไฟล์แนบ
    - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1
    - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 2
    - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3
    - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูแผน หัวข้อแผนอื่นๆ เลือกโยบาย กลยุทธ์การบริหารฯ ปี 2565
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
    - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2564-2566
    - การสรรหาตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารฯ ปี 2565
    - การขอใช้บัญชี เพื่อการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ประจำปี 2565
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    - การบรรจุและการแต่งตั้ง
    - การพัฒนาบุคลากร
    - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล
    - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
    - เข้าหน้าเว็บ อบต.เขาชนกัน
    - เลือกเมนูรายงาน รายงานอื่นๆ
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
    - ผลการดำเนินงานอยู่ในเล่มรายงานผล แผ่นที่ 3 - 5
    - ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ อยู่ในเล่มรายงานผล แผ่นที่ 6
 
   1      2     (3)     4      5      6