หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู แผน หัวข้อแผนอื่น ๆ
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู รายงาน หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู รายงาน หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-ข้อมูลหน่วยงาน
-คู่มือปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-บริการประชาชน
-คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู รายงาน หัวข้อสถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://docs.google.com/forms/... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-การบริหารงานบุคคลล
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o18 E-Service https://www.khaochonkan.go.th/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-อยู่ด้านล่าง บนหน้าหลักของเว็บไซต์ อบต. ด้านล่างรูปนายก สามารถคลิกเข้าไปได้เลย
-เมนู บริการประชาชน หัวข้อร้องเรียนร้องทุกข์/e-Service รับเรื่องออนไลน์
 
   1     (2)     3      4      5