หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-แผน
-แผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-หนังสือราชการและระบบข่าว
-ระบบประกาศจากระบบ e-GP

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-บริการประชาชน
-คำถามที่พบบ่อย (เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันไม่มี หัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร1) อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนหัวข้อ)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู รายงาน
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(สขร)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-บริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... - แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-บริหารงานบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู การบริหารงานบุคคล
- หัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์https://www.khaochonkan.go.th/home
-บริหารงานบุคคล
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู แผน
-แผนอื่นๆ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khaochonkan.go.th/... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู บริการประชาชน หัวข้อ ร้องเรียนทุจริต/ประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khaochonkan.go.th/... https://www.khaochonkan.go.th/... -แสดงอยู่ในหน้าหลักเว็บไซต์ อบต.https://www.khaochonkan.go.th/home
-เมนู รายงาน หัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
   1      2     (3)     4      5